Kapłani

Ks. Jan Kudłacz

Ksiądz Prałat Jan Kudłacz
Proboszcz

Urodził się 30 sierpnia 1950 r. w Obidzy k/ Krościenka. Kształtowały go góry i pobożność ludzi żyjących w twardych warunkach. Ma sześciu braci i dwie siostry. Szkołę podstawową kończył w Obidzy, następnie w roku 1969 zdał maturę w starosądeckim Liceum Ogólnokształcącym. Nie lekkomyślnie, ale po namyśle - jak sam mówi - wstąpił w 1970 r. do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Studia ukończył z tytułem magistra, co było ewenementem na ówczesne czasy. Święcenia kapłańskie otrzymał 6 czerwca 1976 r. z rąk abpa Jerzego Ablewicza. Został skierowany na pierwszą parafię do Gręboszowa nad Wisłą. Po trzech latach rozpoczął pracę w Mielcu, by tam tworzyć Parafię Ducha Świętego. Zajmował się budową kościoła i plebanii. Od 1983 r. pracował w Tylmanowej. W 1984 r. został skierowany do pracy misyjnej w Afryce. Po przygotowaniu językowym oraz z zakresu kultury afrykańskiej w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie i Paryżu, we wrześniu 1985 r. wyjechał jako misjonarz do Republiki Konga - Brazzaville. 11 lat posługiwał Kościołowi kongijskiemu w następujących parafiach: Nkayi, Divenie, Nyanga. Pracował razem z księdzem Marianem Pazdanem, który obecnie kontynuuje dzieło misyjne. Ze względów zdrowotnych i sytuacji politycznej wrócił do kraju w 1996 r. Rok później objął probostwo w Uszwi.

Doświadczenia zdobyte przez lata trudnej pracy zaowocowały dużymi zmianami w parafii. Dzięki inicjatywie Ks. Jana Kudłacza i dobrej współpracy z parafianami została odnowiona polichromia kościoła. Wykonano także jego elewację, dach pokryto blachą miedzianą, rozbudowano kaplicę cmentarną. Został wykonany parking oraz chodnik z kostki brukowej wokół kościoła. Zainstalowano również podświetlenie świątyni, a w 2015 r. jej okna ozdobiły witraże.  Ogromny nakład środków w budowanie kościoła materialnego wcale nie osłabia zaangażowania Księdza Proboszcza w rozwój duchowej świątyni, jaką jest wspólnota parafialna. Wyraża się ono w dbaniu o piękno liturgii, a także w trosce o parafian, których dotyka krzyż cierpienia i trudności.
W głębi serca Ks. Jan Kudłacz pozostaje nadal misjonarzem. W 2005, 2010 i 2014r. odwiedził Kongo, swoją drugą ojczyznę. W 2016 r. obchodził jubileusz 40-lecia kapłaństwa.
Mając na uwadze gorliwość i trud włożony w pracę duszpasterską na kontynencie afrykańskim i w parafii Uszew, pełnioną funkcję wizytatora szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz referenta misyjnego, Biskup Ordynariusz Wiktor Skworc mianował w 2007 r. Ks. Jana Kudłacza Kanonikiem Honorowym Kapituły Kolegiackiej pw. Matki Bożej Różańcowej w Bochni. W 2016 r. dekretem papieskim Ks. proboszcz otrzymał tytuł  Honorowego Kapelana Jego Świątobliwości.

Ks. Jerzy Rudnik

Ksiądz Kanonik Jerzy Rudnik

Urodził się 15 lutego 1929 r. w Jasieniu. Jest najstarszym z dziewięciorga rodzeństwa. Uczył się najpierw w siedmioklasowej Powszechnej Szkole Podstawowej w rodzinnej miejscowości. Przed wojną ukończył 3 klasy, w czasie wojny 4 kolejne, pracując w tym okresie przy kopaniu okopów w Chronowie. Po wojnie rozpoczął naukę w czteroletnim brzeskim Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Dwa lata uczył się w Brzesku, dwa następne w Tarnowie, gdzie zdał małą maturę i kontynuował edukację w liceum ogólnokształcącym o profilu humanistycznym. W 1950 r. po otrzymaniu świadectwa dojrzałości wstąpił do Seminarium Duchownego w Tarnowie, które ówcześnie trwało 5 lat. Święcenia kapłańskie otrzymał 29 czerwca 1955 r. z rąk bpa Karola Pękali, w czasie, kiedy polskie więzienia były przepełnione AK-owcami, a także wieloma kapłanami na czele z Prymasem Stefanem Wyszyńskim, ze szkół usuwano religię, a władza PRL-owska w każdym księdzu widziała wroga socjalizmu.     Ks. Kan. Jerzy Rudnik pracował jako wikary w parafiach: Łężkowice, Wierzchosławice, Mościce, Kamionka Wielka. W latach 1971 - 1997 pełnił posługę proboszcza w parafii pw. św. Floriana w Uszwi. Dzięki jego staraniom okres ten zaowocował licznymi przedsięwzięciami. Do najważniejszych należy zaliczyć: zakupienie dwóch dzwonów "Maryja" i "Florian" konsekrowanych przez bpa Piotra Bednarczyka 7 maja1972 r., kapitalny remont plebanii w 1973 r., instalacja grzewcza kościoła i plebanii, metalowe ogrodzenie cmentarza. Ważną inwestycją była budowa muru kościelnego, z kamienia pozyskanego w wyniku rozbiórki podworskiego spichlerza. Koszty prac pokrył Ksiądz Kanonik z własnych funduszy. Budowę zakończono w 1985 r., a jej zwieńczeniem było ustawienie przed głównym wejściem do kościoła figur apostołów Piotra i Pawła. To tylko niektóre dokonania Ks. Jerzego Rudnika służące budowaniu kościoła materialnego. Nie sposób ocenić dobra duchowego, które stało się udziałem parafian dzięki Jego posłudze. Troszcząc się o pogłębienie życia religijnego wspólnoty parafialnej Ks. Kanonik udostępniał zasoby swojej bogatej biblioteki. Był i jest przykładem kapłana gorliwej modlitwy i wiary. Skromny, ale konsekwentny w działaniu na trwale zapisze się we wdzięcznej pamięci parafian. Mimo że od kilku lat jest na emeryturze, nadal angażuje się w życie parafii poprzez sprawowanie Eucharystii, posługę w konfesjonale i dobrą radę.
29 czerwca 2005 r. parafia Uszew wraz z Ks. kan. Jerzym Rudnikiem dziękowała Panu Bogu za 50 lat jego kapłańskiego życia i pracy, a 3 maja 2015 r.  Ks. kan. obchodził jubileusz 60-lecia  kapłaństwa.

Ks. Piotr Gwóźdź

Ksiądz Piotr Gwóźdź