Aktualności

Podziękowanie dla Ks. Prałata Jana Kudłacza

2 sierpnia dziękowaliśmy odchodzącemu na emeryturę ks. prałatowi Janowi Kudłaczowi, który przez 23 lata był proboszczem naszej parafii. Uroczystą sumę z udziałem licznych wiernych oraz pocztów sztandarowych ks. prałat odprawił w intencji dobrodziejów parafii. Koncelebransami byli: o. Andrzej Szczupał CSsR pracujący na Białorusi, ks. katecheta Piotr Gwóźdź oraz rodacy: ks. Łukasz Pawełek i ks. Waldemar Wołek, którzy w okresie probostwa ks. prałata przyjęli święcenia kapłańskie. W liturgię włączyli się przedstawiciele grup parafialnych i OSP. Oprawę muzyczną przygotowała schola Xenium.

Po Mszy św. ks. proboszcz podsumował swoją pracę i skierował do zebranych słowa podziękowania: „Zrobiłem co zrobiłem dzięki pomocy Bożej, światłu Ducha Św. i Waszej pomocy, Drodzy Parafianie. Waszej pomocy materialnej i duchowej. Za to pragnę Wam z całego serca jeszcze raz dzisiaj podziękować. Dziękuję członkom Rad Parafialnych wszystkich kadencji za współpracę, zaufanie. Dziękuję wszystkim grupom parafialnym za współpracę i wsparcie. Dziękuję Ks. Kanonikowi, który mi towarzyszył w tych wysiłkach, księżom wikariuszom, Siostrom Zakonnym i Wam Parafianie, żeście znosili i wspierali moje różne pomysły dla dobra Parafii – czyli Was”.

Wiele słów wdzięczności padło również ze strony parafian. Podziękowania ks. prałatowi złożyli: rada parafialna, sołtysi Uszwi i Zawady Uszewskiej, strażacy z obu miejscowości, przedstawiciele grup parafialnych: Akcji Katolickiej, Wspólnoty Krwi Chrystusa, Modlitewnej Grupy św. Józefa, Dziewczęcej Służby Maryjnej, Liturgicznej Służby Ołtarza, lokalnych stowarzyszeń: „Łączy nas Uszew”, „Wieś naszych marzeń” oraz grupy śpiewaczej „Uszwianie”. Wyrazy uznania złożył ks. proboszczowi Wójt Gminy Gnojnik Sławomir Paterek, a Przewodniczący Rady Gminy Paweł Prus odczytał uchwałę nadania ks. prałatowi Janowi Kudłaczowi tytułu Honorowego Obywatela Gminy Gnojnik, który jest „wyrazem wyróżnienia i uznania za wieloletnią posługę duszpasterską oraz zasługi dla rozwoju duchowego i społecznego parafian”. O przyznanie tego wyróżnienia wnioskowała rada parafialna.

Przemówienia wygłoszone podczas uroczystości podkreślały duchowe i materialne ślady 23 lat pracy ks. proboszcza Jana Kudłacza w parafii św. Floriana w Uszwi, dla której był to czas rozwoju. Na naszych oczach zmieniał swój wygląd kościół oraz jego otoczenie. Wybudowana na początku XIX w. świątynia odzyskała dawny blask, a witraże i nowe wyposażenie podniosły jej walory estetyczne. Dzisiaj można śmiało powiedzieć, że jest ona wizytówką Uszwi. Ks. proboszcz wniósł również nieoceniony wkład w remont innych obiektów parafialnych: plebanii, domu parafialnego, domu sióstr józefitek czy kaplicy cmentarnej. Nie sposób wymienić wszystkich inwestycji przeprowadzonych w ostatnim dwudziestoleciu. Będą one służyły kolejnym pokoleniom, a wkład ks. prałata w ich realizację zasługuje na pełne uznanie.

Nie można pominąć wymiaru duszpasterskiego posługi ks. proboszcza, co podkreśliła w swoim wystąpieniu członkini rady parafialnej Barbara Pawełek: „Ale nade wszystko byłeś i jesteś dla nas Ojcem, który zatroskany o dzieci stale umacniał naszą wiarę, wzbudzał nadzieję życia wiecznego i ukazywał niepojętą miłość Boga - głosząc słowo Boże, posługując w konfesjonale, udzielając sakramentów i odprowadzając na miejsce wiecznego spoczynku. Choć nigdy o tym nie mówiłeś, wiemy, że wspierałeś potrzebujących.” W wypowiedzi znalazły się także słowa wdzięczności za wspieranie przez ks. proboszcza działalności grup parafialnych, za inicjatywę założenia w naszej parafii oddziału Akcji Katolickiej oraz za troskę okazywaną siostrom józefitkom, ks. kanonikowi Jerzemu Rudnikowi i księżom wikariuszom.

Warto również wspomnieć o ważnym aspekcie aktywności duszpasterskiej ks. prałata, jakim było towarzyszenie parafianom w pielgrzymkach do miejsc świętych. Można powiedzieć, że zaszczepił u parafian ducha pielgrzymowania do Medjugorie, miejsca kultu Matki Bożej, które jest mu szczególnie bliskie. Ks. proboszcz wniósł także swój wkład w budowanie życia społecznego parafii poprzez udział w lokalnych wydarzeniach patriotycznych i kulturalnych.

Wszelkie podejmowane działania na rzecz budowania wspólnoty parafialnej w wymiarze duchowym i materialnym   sprawiają, że ks. prałat Jan Kudłacz na trwale wpisuje się w historię parafii św. Floriana w Uszwi. Uroczystość związana z przejściem na zasłużoną emeryturę nie była jednak pożegnaniem. Ks. prałat zostaje w parafii, bo jak sam powiedział parafianie to jego rodzina.Uroczystość zakończyła się akcentem afrykańskim, potwierdzającym wciąż żywego ducha misyjnego ks. prałata, który wykonał po kongijsku pieśń „Oto jest dzień, który dał nam Pan”.

Ks. prałat otrzymał także podziękowanie za pracę duszpasterską od Biskupa Diecezji Tarnowskiej Andrzeja Jeża. Odczytał je dziekan dekanatu Brzesko ks. prałat Józef Drabik 9 sierpnia podczas uroczystości wprowadzenia nowego proboszcza naszej parafii. Wyraził także wdzięczność ks. prałatowi za wkład w rozwój dekanatu Brzesko.

 Czcigodny Księże Proboszczu!

Dzisiaj chcemy Ci za wszystko podziękować staropolskim Bóg zapłać. Nie żegnamy się z Tobą, bo zostajesz z nami i jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Niech Chrystus-Najwyższy Kapłan błogosławi Ci na każdy dzień, a Jego Matka Maryja, którą tak umiłowałeś nieustannie otacza opieką. Szczęść Boże!

                  Wdzięczni parafianie     

                                                 Zobacz także relację w Gościu Tarnowskim

Fot. Justyna Pawlik